θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Search Lemma: 
θαυμάζω
DEFINITION: 
hayret etmek, şaşırmak, hayran kalmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dişsil gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Duyular ve Hisler
FREQUENCY RANK: 
376