θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

LEMA DE BUSCA: 
θαυμάζω
DEFINIÇÃO: 
ficar maravilhado, pasmar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Sentidos e Sensações
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
376