θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Search Lemma: 
θαυμάζω
DEFINITION: 
Essere in timore (di), essere sorpreso (a)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in dentale
Gruppo Semantico: 
I sensi e le sensazioni
FREQUENCY RANK: 
376