θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

TEST TRANSLATION: 
θαυμάζω
DEFINITION: 
خشي/يخشى ، تعجب/يتعجب ، ذهل/يذهل
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
376