θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Search Lemma: 
θαυμάζω
DEFINITION: 
to be in awe (of), be astonished (at)
Part of Speech: 
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP: 
The Senses and Feelings
FREQUENCY RANK: 
376