θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Search Lemma: 
θαυμάζω
DEFINITION: 
a fi în primejdie de, a se minuna de
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina dentală
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
376