τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

Search Lemma: 
τρέφω
DEFINITION: 
a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina labială
GRUP SEMANTIC: 
Viaţă şi moarte
FREQUENCY RANK: 
324

Suggested Citation