τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

Search Lemma: 
τρέφω
DEFINITION: 
nourish, feed, support, maintain; rear, educate
Part of Speech: 
verb: -ω labial stem
SEMANTIC GROUP: 
Life and Death
FREQUENCY RANK: 
324

Suggested Citation