τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

Hasło: 
τρέφω
Definicja: 
żywić, karmić, udzielać wsparcia, utrzymywać; hodować, wychowywać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat wargowy
Grupa semantyczna: 
Życie i śmierć
Frekwencja: 
324

Suggested Citation