τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

LEMA DE BUSCA: 
τρέφω
DEFINIÇÃO: 
alimentar, nutrir, manter; criar, educar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical labial
GRUPO SEMÂNTICO: 
Vida e Morte
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
324

Suggested Citation