τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

Search Lemma: 
τρέφω
DEFINITION: 
Nutrire, nutrirsi, mantenere, sostenere; allevare, educare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in labiale
Gruppo Semantico: 
Vita e morte
FREQUENCY RANK: 
324

Suggested Citation