τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

Search Lemma: 
τολμάω
DEFINITION: 
a avea curaj, a îndrăzni; a încerca
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
486