τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

Search Lemma: 
τολμάω
DEFINITION: 
have the courage, dare; undertake, undergo
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
The Senses and Feelings
FREQUENCY RANK: 
486