τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

Search Lemma: 
τολμάω
DEFINITION: 
Avere il coraggio, ardire; intraprendere, subire
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
I sensi e le sensazioni
FREQUENCY RANK: 
486