τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

LEMA DE BUSCA: 
τολμάω
DEFINIÇÃO: 
ter a coragem, atever-se; suportar, tolerar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Sentidos e Sensações
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
486