τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

Search Lemma: 
τιμάω
DEFINITION: 
a onora
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Etică şi morală
FREQUENCY RANK: 
386