τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

Search Lemma: 
τιμάω
DEFINITION: 
to honor
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
Ethics and Morals
FREQUENCY RANK: 
386