τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

Search Lemma: 
τιμάω
DEFINITION: 
onurlandırmak, değer vermek; (med.) -e kendisi için değer/ceza/fiyat biçmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
386