τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

Search Lemma: 
τιμάω
DEFINITION: 
onorare
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Etica e morale
FREQUENCY RANK: 
386