τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

LEMA DE BUSCA: 
τιμάω
DEFINIÇÃO: 
honrar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Ética e Moral
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
386