τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

Search Lemma: 
τίκτω
DEFINITION: 
a da naştere la, a genera, a produce
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina dentală
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
441