τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

LEMA DE BUSCA: 
τίκτω
DEFINIÇÃO: 
engendar, dar a luz a, produzir
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Família, Amizade e Casa
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
441