τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

Search Lemma: 
τίκτω
DEFINITION: 
Generare, nascere, produrre
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in dentale
Gruppo Semantico: 
Famiglia, amicizia e casa
FREQUENCY RANK: 
441