τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

Search Lemma: 
τίκτω
DEFINITION: 
doğurmak, döllemek, yaratmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dişsil gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Aile ve Arkadaşlık ve Ev
FREQUENCY RANK: 
441