τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

Hasło: 
τίκτω
Definicja: 
płodzić, rodzić, wytwarzać, stwarzać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat zębowy
Grupa semantyczna: 
Rodzina, przyjaźń, dom
Frekwencja: 
441