τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

Search Lemma: 
τίκτω
DEFINITION: 
beget, give birth to, produce
Part of Speech: 
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP: 
Family and Friendship and the Home
FREQUENCY RANK: 
441