διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Search Lemma: 
διαφέρω
DEFINITION: 
a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
215