διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Search Lemma: 
διαφέρω
DEFINITION: 
Trasportare in modi diversi, diffondersi; differire; (Impers.) Διαφέρει fa una differenza a (+ dat.)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Lavoro e tempo libero
FREQUENCY RANK: 
215