νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

LEMA DE BUSCA: 
νικάω
DEFINIÇÃO: 
conquistar, vencer
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Guerra e Paz
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
346