νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

Search Lemma: 
νικάω
DEFINITION: 
yenmek, galip gelmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
346