νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

Hasło: 
νικάω
Definicja: 
pokonać, zwyciężyć
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
346