νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

Search Lemma: 
νικάω
DEFINITION: 
conquistare, vincere
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Guerra e pace
FREQUENCY RANK: 
346