λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

LEMA DE BUSCA: 
λείπω
DEFINIÇÃO: 
deixar, abandonar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical labial
GRUPO SEMÂNTICO: 
Movimento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
437