λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

Search Lemma: 
λείπω
DEFINITION: 
terketmek, bırakmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dudaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
437