λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

Hasło: 
λείπω
Definicja: 
zostawiać, porzucać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat wargowy
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
437