λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

Search Lemma: 
λείπω
DEFINITION: 
Lasciare, abbandonare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in labiale
Gruppo Semantico: 
Movimento
FREQUENCY RANK: 
437