φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Hasło: 
φυλάσσω
Definicja: 
obserwować, pilnować, pełnić straż, bronić; (med.) strzec przed (+acc.)
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
230