φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Search Lemma: 
φυλάσσω
DEFINITION: 
watch, guard, defend; (mid.) be on one’s guard against (+acc.)
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
War and Peace
FREQUENCY RANK: 
230