φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

LEMA DE BUSCA: 
φυλάσσω
DEFINIÇÃO: 
vigiar, guardar, defender; (méd.) proteger alguém contra (+ac.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Guerra e Paz
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
230