φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Search Lemma: 
φυλάσσω
DEFINITION: 
Guardare, difendere; (medio) essere in guardia contro (+acc.)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
Guerra e pace
FREQUENCY RANK: 
230