ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

Search Lemma: 
ὀνομάζω
DEFINITION: 
chiamare per nome
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in dentale
Gruppo Semantico: 
Scrittura e conversazione
FREQUENCY RANK: 
204