Caesar, Gallic War

Caesar BG 1.5 read aloud (CF)

Post ēius mortem nihilō minus Helvētiī id quod cōnstituerant facere cōnantur, ut ē fīnibus suīs e

Caesar BG 1.6 read aloud (CF)

Erant omnīnō itinera duo, quibus itineribus domō exīre possent: ūnum per Sēquanōs, angustum et di

Caesar BG 1.7 read aloud (CF)

Caesarī cum id nūntiātum esset, eōs per prōvinciam nostram iter facere cōnārī, mātūrat ab urbe pr

Caesar BG 4.24 read aloud (CF)

At barbarī, cōnsiliō Rōmānōrum cōgnitō praemīssō equitātū et essedāriīs, quō plērumque genere in

Caesar BG 4.25 read aloud (CF)

Quod ubi Caesar animadvertit, nāvīs longās, quārum et speciēs erat barbarīs inūsitātior et mōtus

Caesar BG 4.26 read aloud (CF)

Pūgnātum est ab utrīsque ācriter.

Caesar BG 4.27 read aloud (CF)

Hostēs proeliō superātī, simul atque sē ex fugā recēpērunt, statim ad Caesarem lēgātōs dē pāce mī

Caesar BG 4.28 read aloud (CF)

Hīs rēbus pāce cōnfīrmātā, post diem quartum quam est in Britanniam ventum nāvēs XVIII, dē quibus

Caesar BG 4.29 read aloud (CF)

Eādem nocte accidit ut esset lūna plēna, quī diēs maritimōs aestūs māximōs in Ōceanō efficere cōn

Caesar BG 4.30 read aloud (CF)

Quibus rēbus cōgnitīs, prīncipēs Britanniae, quī post proelium ad Caesarem convēnerant, inter sē

Caesar BG 4.31 read aloud (CF)

At Caesar, etsī nōndum eōrum cōnsilia cōgnōverat, tamen et ex ēventū nāvium suārum et ex eō quod

Caesar BG 4.32 read aloud (CF)

Dum ea geruntur, legiōne ex cōnsuētūdine ūnā frūmentātum mīssā quae appellābātur septima, neque ū

Caesar BG 4.33 read aloud (CF)

Genus hōc est ex essedīs pūgnae.

Caesar BG 4.34 read aloud (CF)

Quibus rēbus perturbātīs nostrīs nōvitāte pūgnae tempore opportūnissimō Caesar auxilium tulit: na

Caesar BG 4.35-6 read aloud (CF)

Quibus rēbus perturbātīs nostrīs nōvitāte pūgnae tempore opportūnissimō Caesar auxilium tulit: na

Caesar BG 5.24 read aloud (CF)

Subductīs nāvibus, conciliōque Gallōrum Samarobrīvae perāctō, quod eō annō frūmentum in Galliā pr

Cicero, On Pompey's Command

Cicero de Imperio Cn. Pompei 27 read aloud (CF)

Satis mihi multa verba fēcisse videor, quā rē esset hōc bellum genere ipsō necessārium, māgnitūdi

Cicero de Imperio Cn. Pompei 28 read aloud (CF)

Ego enim sīc exīstimō, in summō imperātōre quattuor hās rēs inesse oportēre, scientiam reī mīlitā

Cicero de Imperio Cn. Pompei 29 read aloud (CF)

Iam vērō virtūtī Cn. Pompēī quae potest ōrātiō pār invenīrī?

Cicero de Imperio Cn. Pompei 30 read aloud (CF)

Testis est Italia, quam ille ipse victor L.

Cicero de Imperio Cn. Pompei 31 read aloud (CF)

Testēs nunc vērō iam omnēs sunt ōrae atque omnēs exterae gentēs ac nātiōnēs, dēnique maria omnia

Cicero de Imperio Cn. Pompei 32 read aloud (CF)

Quam prōvinciam tenuistis ā praedōnibus līberam per hōsce annōs? quod vectīgal vōbīs tūtum fuit?

Cicero de Imperio Cn. Pompei 33 read aloud (CF)

Cnidum aut Colophōnem aut Samum, nōbilissimās urbēs, innumerābilēsque aliās captās esse commemore

Cicero de Imperio Cn. Pompei 34 read aloud (CF)

Atque haec quā celeritāte gesta sint, quamquam vidētis, tamen ā mē in dīcendō praetereunda nōn su

Cicero de Imperio Cn. Pompei 35 read aloud (CF)

Inde cum sē in Italiam recēpisset, duābus Hispāniīs et Galliā Trānsalpīnā praesidiīs ac nāvibus c

Cicero de Imperio Cn. Pompei 36 read aloud (CF)

Est haec dīvīna atque incrēdibilis virtūs imperātōris.

Cicero de Imperio Cn. Pompei 37 read aloud (CF)

Quem enim imperātōrem possumus ūllō in numerō putāre, cuius in exercitū centuriātūs vēneant atque

Cicero de Imperio Cn. Pompei 38 read aloud (CF)

Itinera, quae per hōsce annōs in Italiā per agrōs atque oppida cīvium Rōmānōrum nostrī imperātōrē

Cicero de Imperio Cn. Pompei 39 read aloud (CF)

Hīc mīrāmur hunc hominem tantum excellere cēterīs, cuius legiōnēs sīc in Asiam pervēnerint, ut nō

Cicero de Imperio Cn. Pompei 40 read aloud (CF)

Age vērō, cēterīs in rēbus quā sit temperantiā, cōnsīderāte.

Cicero de Imperio Cn. Pompei 41 read aloud (CF)

Itaque omnēs nunc in eīs locīs Cn.

Cicero de Imperio Cn. Pompei 42 read aloud (CF)

Iam quantum cōnsiliō, quantum dīcendī gravitāte et cōpiā valeat, in quō ipsō inest quaedam dīgnit

Cicero de Imperio Cn. Pompei 43 read aloud (CF)

Et quoniam auctōritās quoque in bellīs administrandīs multum atque in imperiō mīlitārī valet, cer

Cicero de Imperio Cn. Pompei 44 read aloud (CF)

An vērō ūllam ūsquam esse ōram tam dēsertam putātis, quō nōn illīus diēī fāma pervāserit, cum ūni

Cicero de Imperio Cn. Pompei 45 read aloud (CF)

Iam acceptā in Pontō calamitāte ex eō proeliō, dē quō vōs paulō ante invītus admonuī, cum sociī p

Cicero de Imperio Cn. Pompei 46 read aloud (CF)

Age vērō illa rēs quantam dēclārat eiusdem hominis apud hostēs populī Rōmānī auctōritātem, quod e

Cicero de Imperio Cn. Pompei 47 read aloud (CF)

Reliquum est, ut dē fēlīcitāte, quam praestāre dē sē ipsō nēmō potest, meminisse et commemorāre d

Cicero de Imperio Cn. Pompei 48 read aloud (CF)

Itaque nōn sum praedicātūrus, quantās ille rēs domī mīlitiae, terrā marīque, quantāque fēlīcitāte

Cicero de Imperio Cn. Pompei 49 read aloud (CF)

Quā rē cum et bellum sit ita necessārium, ut neglegī nōn possit, ita māgnum, ut accūrātissimē sit

Dickinson Collegium

Adrian Willaert, O socii, durate

O socii, neque enim ignari sumus (I, 198-207)

A. Text and Translation

Alexander Agricola, Dulces exuvie

Dulces exuvie (IV, 651-654)

 A. Text and Translation

Cipriano de Rore, Dissimulare etiam sperasti

Dissimulare etiam sperasti (IV, 305-319)

A. Text and translation:

Jacques Acadelt, At trepida et coeptis immanibus effera Dido

At trepida et coeptis (IV, 642-654)

A. Text and Translation

Josquin des Prez, Dulces exuvie

Dulces exuvie (IV, 651-654)

 A. Text and Translation

Josquin des Prez, Fama Malum

Fama malum (IV, 174-177)

A. Text and Translation

Ludwig Senfl, Arma virumque cano

Arma virumque cano (I, 1-11)

A. Text and translation

Epictetus, Handbook of Stoicism

Epictetus Encheiridion 1 read aloud (CF)

1.1 τῶ

Epictetus Encheiridion 10 read aloud (CF)

10.1 ἐ

Epictetus Encheiridion 11 read aloud (CF)

11.1 μ

Epictetus Encheiridion 12 read aloud (CF)

12.1 ε

Epictetus Encheiridion 13 read aloud (CF)

13.1 Ε

Epictetus Encheiridion 2 read aloud (CF)

2.1 Μέ

Epictetus Encheiridion 3 read aloud (CF)

3.1 Εφ

Epictetus Encheiridion 4 read aloud (CF)

4.1 Ὅτ

Epictetus Encheiridion 5 read aloud (CF)

5.1

Epictetus Encheiridion 6 read aloud (CF)

Epictetus Encheiridion 7 read aloud (CF)

7.1 Κα

Epictetus Encheiridion 8 read aloud (CF)

8.1 μὴ

Epictetus Encheiridion 9 read aloud (CF)

9.1 νό

J. Loren Samons

Caesar's Army

Caesar’s Army (12:34).

Full record: Caesar's Army

Caesar's Strategy and Genius

Caesar’s Strategy and Genius (14:57).

Sulpicius Severus, Life of St. Martin

Sulpicius Severus Vita Martini 1 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 10 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 11 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 12 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 13 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 14 read aloud (CF)

1. Nec minōrem sub idem ferē tempus eōdem in opere virtūtem ēdidit.

Sulpicius Severus Vita Martini 15 read aloud (CF)

1. Quid etiam in pāgō Aeduōrum gestum sit, referam.

Sulpicius Severus Vita Martini 16 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 17 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 18 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 19 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 2 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 20 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 21 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 22 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 23 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 24 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 25 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 26 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 27 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 3 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 4 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 5 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 6 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 7 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 8 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini 9 read aloud (CF)

1.

Sulpicius Severus Vita Martini Praefatio read aloud (CF)

Sevērus Dēsīderiō frātrī cārissimō.

Tacitus, Agricola

Tacitus Agricola 22

Full record: Tacitus Agricola 22