ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

LEMA DE BUSCA
ὑπάρχω
DEFINIÇÃO
existir, ser, pertencer a; τὰ ὑπάρχοντα circunstâncias existentes
RANQUE DE FREQUÊNCIA
122
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International