ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων

LEMA DE BUSCA
ὁράω
DEFINIÇÃO
ver, olhar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
66
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International