ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον

Search Lemma
ἑκάτερος
DEFINITION
fiecare (din cei doi)
FREQUENCY RANK
236
PARTE DE VORBIRE
pronume
Romanian