ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

Search Lemma
ἀφαιρέω
DEFINITION
a lua de la, a îndepărta
FREQUENCY RANK
310
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian