ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

TEST TRANSLATION
ἀφαιρέω
DEFINITION
أخذ/يأخذ من ، قطع/يقطع ، نزع/ينزع ، حذف/يحذف
FREQUENCY RANK
310
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic