φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Search Lemma
φυλάσσω
DEFINITION
watch, guard, defend; (mid.) be on one’s guard against (+acc.)
FREQUENCY RANK
230
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
War and Peace
Inglés