φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

Search Lemma
φράζω
DEFINITION
tell, declare; (mid. and pass.) think (about)
FREQUENCY RANK
504
Part of Speech
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP
Writing and Talking
English