φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

LEMA DE BUSCA
φράζω
DEFINIÇÃO
dizer, declarar; (méd. e pass.) pensar (sobre)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
504
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical dental
Portuguese, International